(Log5)7+(1/2)(log5)4=(log5)4

(Log5)7+(1/2)(log5)4=(log5)4